WEDSTRIJDREGLEMENT:
Colours from the sky - Brussels Airport

ARTIKEL 1

Brussels Airport Company (BAC), met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80, organiseert samen met Air Belgium, met maatschappelijk zetel te Rue Emile Francqui 7 1435 Mont-Saint-Guibert Belgium, een wedstrijd zonder aankoopverplichting die loopt van 19/09/2022 tot en met 16/10/2022, 23h59.

ARTIKEL 2

Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon vanaf 18 jaar oud, met uitzondering van: de personeelsleden van BAC en haar partners, haar reclameagentschappen, elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.

Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd: de familieleden in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden, evenals de personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden.

Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van dit wedstrijdreglement.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één (1) van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Brussels Airport Company ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

ARTIKEL 3

Voor een geldige deelname moeten deelnemers naar https://summer.brusselsairport.be surfen. Op deze pagina moet de deelnemer zo veel mogelijk kleurrijke huisjes verzamelen (maximum 10 kleurrijke huisjes per ronde, dus 20 kleurrijke huisjes in totaal), en dat in de snelst mogelijke tijd (maximum 1 minuut per ronde, dus 2 minuten in totaal). Daarna wordt de deelnemer gevraagd om zijn/haar gegevens in te vullen. Aan het einde vult de deelnemer de schiftingsvraag in en kiest men of ze op de hoogte willen gehouden worden van Brussels Airport- en Air Belgium-aanbiedingen.

De deelnemer die de meeste kleurrijke huisjes heeft verzameld (max. 20 in totaal, verdeeld over 2 rondes) in de snelste tijd (max. 2 minuten in totaal, verdeeld over 2 rondes) wint een Air Belgium duoticket naar Kaapstad. In het geval van een ex aequo bepaalt de tijd wie wint en daarna is de schiftingsvraag de beslissende factor. Mocht er dan nog steeds sprake zijn van een ex aequo, wint de persoon die op de vroegste datum heeft deelgenomen.

De deelnemer die zich heeft aangemeld voor Enjoy! en de meeste kleurrijke huisjes (max. 20 in totaal, verdeeld over 2 rondes) in de tweede snelste tijd (max. 2 minuten in totaal, verdeeld over 2 rondes), wint een vliegtuigmodel. In het geval van een ex aequo beslist de tijd over de winnaar en daarna is de schiftingsvraag de beslissende factor. Mocht er nog steeds sprake zijn van een ex aequo na de schiftingsvraag, wint de persoon die op de vroegste datum heeft deelgenomen.

ARTIKEL 4

Deelnemers kunnen de volgende prijzen winnen:

ARTIKEL 5

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail.

Prijzen kunnen niet omgeruild worden en zijn niet omzetbaar in geld, geheel noch gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden. BAC behoudt zich het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

ARTIKEL 6

Uitgezonderd het geval voorzien in artikel 5, zal er over deze wedstrijd geen telefonische of digitale communicatie plaatsvinden, noch zal er briefwisseling verstuurd worden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.

ARTIKEL 7

Er wordt slechts 1 prijs per adres, per familie, per IP-adres toegekend.

Elke poging tot fraude en elke poging tot het kunstmatig verhogen van de kans om te winnen of elke vorm van manipulatie, al dan niet georganiseerd en al dan niet mits het gebruik van een informaticaprogramma, wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

ARTIKEL 8

BAC kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door BAC voor een bepaalde periode uitsluiten, in geval van inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

ARTIKEL 9

De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor om de actie en de wedstrijd of het verloop te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden of indien omstandigheden buiten de wil van de organisatoren dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 10

BAC behoudt zich het recht voor om over de wedstrijd en haar winnaars te communiceren, en dit voor promotionele doeleinden.

De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de social media, de website en andere digitale of analoge kanalen van BAC en Air Belgium.

ARTIKEL 11

BAC is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

BAC is niet aansprakelijk voor druk-, spel-, zet- of andere fouten of technische problemen (internet, e-mail, …).

ARTIKEL 12

De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens door Brussels Airport Company NV, Luchthaven Brussel Nationaal, 1930 Zaventem en Air Belgium, met haar hoofdkantoor te Rue Emile Francqui 7 1435 Mont-Saint-Guibert Belgium. Dit teneinde een vlotte afhandeling van deze wedstrijd te garanderen.

Indien de deelnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord is gegaan door het daartoe voorziene vakje aan te vinken en/of het keuzevak te selecteren, mag BAC deze deelnemer informeren met betrekking tot promoties, huidige en toekomstige aanbiedingen van BAC, wedstrijden, informatie, etc.

BAC behandelt persoonsgegevens overeenkomstig de terzake geldende regelgeving. Door persoonsgegevens te delen, gaat de deelnemer uitdrukkelijk akkoord dat Brussels Airport Company persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de modaliteiten beschreven in haar privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op de website: https://www.brusselsairport.be/nl/privacy-policy.

Brussels Airport Company is verantwoordelijke voor de verwerking en Air Belgium is de verwerker van de persoonsgegevens die de deelnemer in het kader van deze wedstrijd verstrekt.

De deelnemer kan te allen tijde kosteloos zijn persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen of zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hiertoe volstaat het om een e-mail naar privacy@brusselsairport.be te sturen.

ARTIKEL 13

Het louter deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting zal aanvaard worden betreffende de verwoording van de vragen en betreffende de antwoorden op de vragen.

ARTIKEL 14

Dit reglement wordt beheerst door het Belgische recht. Eventuele geschillen in verband met dit reglement, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.Datum: 29/08/2022